Need any help? Contact Us

Suriname

Algemeen

Suriname is bijna vier keer zo groot als Nederland. Bijna 80 procent van het land bestaat uit tropisch regenwoud.                       

De hoofdstad van Suriname is Paramaribo met haar 290.000 inwoners een stad van betekenis.

Op 25 november 1975 werd Suriname een republiek en onafhankelijk van Nederland.In Suriname wonen naar schatting 500.000

mensen.De indianen zijn de oorspronkelijke bewoners. In de loop van de tijd hebben zich bosnegers, creolen, joden,

Chinezen, Hindoestanen, Javanen, Libanezen, Europeanen en mensen uit buurlanden zich gevestigd in Suriname.


Nederlands is de officiële voertaal, maar in de praktijk is het slechts een van de vele talen die men in Suriname spreekt. Iedereen spreekt Nederlands, maar iedere bevolkingsgroep spreekt tevens haar eigen taal, bijvoorbeeld Hindi, Saramaccaans of Javaans.

Suriname kent een tropisch regenwoudklimaat, warm en vochtig. De temperatuur is gemiddeld 27 C. De enige afwisseling in het klimaat zijn de droge en natte tijden. In januari is er een kleine regentijd, met een uitloper in februari. De grote regentijd is van april tot en met augustus. Maar de zon laat zich iedere dag zien. Zelfs in de regentijd schijnt de zon een paar uur. Omdat Suriname dichtbij de evenaar ligt, is er slechts een korte schemering. Tussen zes uur 's avond en half zeven gaat de zon onder en is het daarna donker.


De kust van Suriname is vlak; uitgestrekte modderbanken wisselen af met schelp- en zandstranden. Het is moerassig gebied met  'zwampbossen', laagbos typisch voor moerasgebied. Ten zuiden van de kustvlakte ligt van oost naar west de savannegordel, met witte zandvlakten en savannebegroeiing. Het gebied wordt gekenmerkt door kreken en mangroven waarin veel vogels nestelen. Het binnenland beslaat 80 procent van Suriname en bestaat voornamelijk uit ondoordringbaar en ongerept tropisch regenwoud.Voor een reis naar Suriname dient u voorzorgsmaatregelen te nemen. In het binnenland van Suriname heerst malaria; een malariakuur is dus vereist. Verder dient u gevaccineerd te worden tegen o.a. geelzucht, tyfus en tetanus. In het binnenland zijn ook insecten die voor het nodige ongemak kunnen zorgen. Zandvlooien bijvoorbeeld nestelen zich onder de huid van de voet om daar eitjes te leggen en moeten op de juiste manier worden verwijderd. Om dit te voorkomen doet u er goed aan altijd en overal schoenen of bijvoorbeeld slippers te dragen. Verder zijn er grasluizen, muggen en bijen die ongemakken, onder andere diarree, tijdens de reis kunnen veroorzaken. De medische hulp in Suriname is goed, de meeste artsen hebben hun opleiding in Nederland voltooid.


Districten

Suriname is in tien districten onderverdeeld. Het belangrijkste district is Paramaribo. Langs de kust, van oost naar west, liggen de districten: Marowijne, Commewijne, Saramacca, Coronie en Nickerie. Deze districten worden met elkaar verbonden door de kustweg die loopt van Albina (oost) naar Nickerie (west). Ten zuiden van Paramaribo ligt Wanica, Para , Brokopondo en Sipaliwini.

Het landschap van Suriname kan onderverdeeld worden in drie stukken. Van zuid naar noord: Het binnenland met zijn tropisch regenwoud. Het savannegebied ligt ten noorden van het tropisch regenwoud en bestaat uit witte zandvlakten en savannebos. De kustvlakte heeft het uiterlijk van een polderlandschap, het is vrij vlak.


Bevolking/Religie

Suriname is een multiculturele samenleving. Door de slavernij en de immigratie van contractarbeiders kent het land een zeer gemengde bevolking. De Creolen, Hindoestanen en Javanen zijn de grootste bevolkingsgroepen. Daarnaast hebben ook de indianen, Bosnegers, Chinezen, Libanezen en afstammelingen van Nederlandse boeren, de Boeroes een plaats in de Surinaamse samenleving. De bevolkingsgroepen onderscheiden zich van elkaar in religieus, politiek en economisch opzicht. De creolen hadden voornamelijk administratieve functies en de hindoestanen en javanen waren oorspronkelijk in de landbouw werkzaam.


Historie

De eerste mensen in Suriname waren de indianen. De oudste vindplaats als bewijs van hun aanwezigheid dateert van 2000 jaar voor Christus. Zij leefden een nomadisch leven als jagers/verzamelaars. Later zijn zij overgegaan op een bestaan als (zwerf)landbouwers. Zij vestigden zich ergens voor een periode en verbouwden voedsel als cassave. Als de grond uitgeput was trokken de indianen weer verder. De ontdekking van Suriname vond plaats rond het jaar 1500. In 1499 ontdekte de Spanjaard Alonso de Ojeda de Guyana's. Spanje had nog niet gelijk belangstelling voor de Guyana's, zij zagen er geen economische mogelijkheden. Pas toen er geruchten rondgingen over El Dorado, een land met enorme goudvoorraden, nam de belangstelling toe. Halverwege de zestiende eeuw kwamen de Europeanen regelmatig naar de Guyana's, op zoek naar goud en om handel te drijven met de indianen.In 1651 werd Suriname gekoloniseerd door de Engelsen en in 1667 werd het na een oorlog tussen de Engelsen en de Nederlanders overgedragen aan Nederland.


Slavernij/Immigranten

Vanaf de 17de eeuw kwam het transport van slaven naar Suriname op gang. De plantagehouders hadden dringend behoefte aan arbeidskrachten. De West Indische Compagnie heeft hier een grote rol in gespeeld. De plantagelandbouw steunde tot de afschaffing van de slavernij geheel op de arbeidskracht van slaven. In 1863 werd de slavernij ook door het Nederlandse parlement verboden, nadat het in Engeland al in 1808 werd verboden. De behoefte aan arbeidskrachten op de plantages bleef echter onverminderd groot en Nederland week nu uit naar Brits en Nederlands Indië om Hindoestaanse en Javaanse contractarbeiders naar Suriname te halen.


INFORMATIE OVER DE “TOERISTENKAART”


A. Wat betekent de Toeristenkaart?

Met de Toeristenkaart wordt het reisverkeer naar Suriname voor bepaalde  categorieën vreemdelingen versoepeld.

B. Wat zijn de voordelen?

1.Wachttijden voor het verkrijgen van het visum behoren tot het verleden.

2.Geen procedures voor het invullen van het visumaanvraagformulier.

3.Goedkoper dan een visum.


C. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum?

De toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De toeristenkaart wordt niet gehecht in het paspoort. Voor de toeristenkaart hoeft u geen visumformulier en pasfoto in te dienen. (zie wel enkele voorwaarden genoemd onder G.)


D. Is met de introductie v/d Toeristenkaart het visum afgeschaft?

Nee, de visumplicht is niet afgeschaft. De toegang is slechts versoepeld voor daarvoor in aanmerking komende personen zoals hieronder aangegeven (F).


E. Kan ik het visum voor drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

Ja, u kunt nog steeds een visum voor 3 jaren of een zakenvisum aanvragen. Dat moet geschieden conform de geldende regels en procedures van de Visum-Instructie.

Alle andere visumsoorten blijven onverkort gehandhaafd.

De aanvraagprocedure is hiervan onveranderd.


F. Wie komt in aanmerking voor de Toeristenkaart?

   a.   Vreemdelingen van Surinaamse origine ** en

   b.   De bezitters van de nationaliteit van de navolgende landen:

         1.Nederland;

         2.Frankrijk;

         3.Canada;

         4.Verenigde Staten van Amerika;

         5.Bolivia;

         6.Chili;

         7.Paraguay;

         8.Peru;

         9.Uruguay;

        10.Venezuela.


** Definitie van Surinaamse origine zoals aangegeven door het Ministerie van Justitie en Politie in S.B. 2008 no.11.


Opmerking:

Personen (van niet-Surinaamse origine) met een paspoort van een ander land dan hierboven genoemd, met bijvoorbeeld een Nederlandse verblijfsvergunning of langdurig woonachtig in Nederland komen niet in aanmerking voor de Toeristenkaart.

Deze personen mogen conform de huidige visumprocedure een visum aanvragen.


G. Hoe kan ik de Toeristenkaart kopen?

Om de Toeristenkaart te kunnen kopen dient u te kunnen overleggen :

- Een geldig paspoort (tenminste nog 6 maanden geldig bij aankomst)

- Een retour ticket ***


- Indien nodig, extra documenten b.v.  in geval van

a.Te bewijzen Surinaamse origine

b.Gezag over minderjarige kinderen (conform geldende voorwaarden gesteld bij de visumaanvraag voor minderjarigen)


*** Dit geldt niet voor reizigers die over land of met de boot reizen naar Suriname


H. Waar kan de Toeristenkaart gekocht worden?

De Toeristenkaart kan op de volgende locaties gekocht worden:

- De Visumafdeling van het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ****(en alle andere Ambassades en Consulaten van de Republiek

Suriname in andere landen).

- Op Schiphol bij de speciaal daarvoor bestemde balies *****(gedurende alle   inchecktijden van de SLM en KLM naar Suriname)

- Op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname bij aankomst

**** Voor uw informatie wordt verwezen naar de reguliere openingstijden v/d Visumafdeling te Amsterdam.

***** De balies RC167 en RC168 van de Visumafdeling v/h Consulaat Generaal te Amsterdam, zijn vanaf 25 november 2011 te bereiken via Vertrekhal 3, ingang A van Schiphol.


I. Wat kost de Toeristenkaart?

De toeristenkaart kost 20 euro (in Europa) of 25 US

J. Kan iemand anders de toeristenkaart voor mij kopen?

Ja, dat is mogelijk indien de persoon overlegt

- Uw geldig paspoort

- een retourticket op uw naam

- evt. andere benodigde documenten (zie G)

K. Hoe lang is de toeristenkaart geldig en kan ik het vaker gebruiken?

De toeristenkaart is geldig tot 90 dagen na binnenkomst en kan eenmalig gebruikt worden. Het is dus niet bestemd voor meerdere reizen.

Voor een volgende reis naar Suriname dient men wederom de toeristenkaart te kopen. De vereisten zoals eerder genoemd gelden ook dan weer.

L.Hoe lang mag ik in Suriname verblijven op een toeristenkaart?

Vreemdelingen mogen maximaal negentig (90) dagen in Suriname verblijven. Bij binnenkomst krijgen zij van de Immigratiedienst een kortverblijfstempel van 30 dagen in het paspoort en op de toeristenkaart.

Voor het verkrijgen van de resterende 60 dagen kan de toerist zich aanmelden bij de Vreemdelingendienst.

Personen van bewezen Surinaamse origine krijgen bij binnenkomst een verblijf van 6 maanden afgestempeld.


Opmerking :

1.Personen van Surinaamse origine die langer dan 6 maanden in Suriname wensen te verblijven, zie info. Verblijfsvergunning (http://www.juspolsuriname.org)

2.Personen van niet-Surinaamse origine die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen vooraf een MKV aanvraag ingediend te hebben)

3.Adres Vreemdelingendienst, Ministerie van Justitie en Politie: Mr. J.Lachmonstraat 166-168, Paramaribo.


M.Kan ik twee (2) Toeristenkaarten kopen i.v.m. een tweede reis?

Nee, het is niet mogelijk om per persoon/paspoort meer dan 1 (één) Toeristenkaart te kopen.


N. Moet voor kinderen die in het paspoort van de ouder(s) staan bijgeschreven ook een toeristenkaart gekocht worden?

Ja, voor elk kind dat meereist in het paspoort van de ouder dient ook een toeristenkaart gekocht te worden. Zo ook dienen alle retour tickets en extra documenten inzake gezag over de minderjarige(n) overgelegd te worden.


Note:

(Zie benodigde informatie op de website  - voor vereiste documenten m.b.t. een visumaanvraag voor minderjarigen)


Opmerkingen:

- U ontvangt geen kwitantie voor uw aangekochte toeristenkaart. Uw toeristenkaart is tevens uw betalingsbewijs.

- Bij verlies van de toeristenkaart voordat deze gebruikt is, zal een nieuwe kaart gekocht dienen te worden. (Zie vereisten G.)

- Frans-Guyanese burgers mogen niet op de toeristenkaart via Suriname doorreizen naar een andere bestemming

- Voor landen die niet visumplichtig zijn, geldt de toeristenkaart niet.

- Per 25 november 2011 zullen geen spoedvisum diensten op het Consulaat van Suriname te Amsterdam a/d de Cuserstraat nr. 11 verleend worden i.v.m. de introductie van de toeristenkaart.

Suriname
Home Suriname Luxe bungalows Excursies Reserveringen - Route

Luxury resort

Surinat

Home

Excursies

Suriname

Reserveringen - Route

Bungalows

Wellness Center

Conferentie ruimte

La Rencontre 5e straat # 234

Domburg - district Wanica

Suriname


E-mail: info@surinat.com

Tel: +597 370048 / +597 8949505 / +597 8721504

Follow us!

Vakantie resort Surinat

HomeHome(eng)